การผลิตโซเดียมคลอไรค์โดยใช้เซลล์ไดอะแฟรม


เซลล์ไดอะแฟรม เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์แบบ Chlor-alkali ชนิดหนึ่ง  มีลักษณะคล้าย cell เยื่อแลกเปลี่ยน ion แต่ต่างกันที่แผ่นกั้นที่ทำด้วยแอสเบสตอสระหว่างแอโนด ซึ่งทำด้วยไทเทเนียมกับแคโทด ซึ่งทำด้วยเหล็กกล้า ยอมให้ทั้งไอออนบวกและไอออนลบผ่านได้  
ปฏิกิริยาภายในเซลล์ มีดังนี้
ที่ขั้วแอโนด                          2Cl(aq)                                                 Cl2(g) + 2e-
ที่ขั้วแคโทด                          2H2O + 2e-                                           2OH-(aq)+H2(g)

                ที่สำคัญคือ แผ่นกั้นยอมให้ไอออนผ่านตลอดเวลาแต่โมเลกุล เช่น H2(g)และ Cl2(g) ผ่านแผ่นกั้นไม่ได้ ปรับความดันด้านแอโนดสูงกว่าแคโทด  OH-จึงไหลไปทางแคโทด ทำให้เกิด NaOH ทางขั้วแคโทดจะมี Na+ และCl- ที่ทำปฏิกิริยาได้ไม่หมดจะเกิดเป็น NaCl ปนมากับ NaOH ถ้านำสารละลาย NaOH ไม่บริสุทธิ์ไประเหยน้ำออกจำนวนหนึ่ง เมื่อทำให้NaCl อิ่มตัว จะตกผลึกออกมาก่อน นำสารละลายไปกรอง จะได้NaOH บริสุทธิ์ 50% โดยมวลไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเรยอง