แบบทดสอบ


      1.การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยไฟฟ้า ใช้หลักการใด
1.เซลล์กัลวานิก
2. เซลล์อิเล็กโทรไลต์
3.การชุบโลหะ
4.การผุกร่อน
2.ข้อใดเป็นความจริงของการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระดับอุตสาหกรรม
1. แก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเซลล์ไดอะแฟรมสามารถนำไปใช้ทำกรดไฮโดรคลอริก ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเรยอง
2. แก๊สคลอรีนที่ผลิตได้จากเซลล์ปรอทสามารถนำเอาไปใช้ฆ่าเชื้อในกระบวนการทำน้ำประปา ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต และใช้เป็นผงชูรสต่อไป
3. เฉพาะเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนเท่านั้น ที่มีแก๊สคลอรีนและแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนจะมีความเข้มข้นสูงกว่าที่ได้จากเซลล์ไดอะแฟรมแต่จะน้อยกว่าที่ได้จากเซลล์ปรอท
            3.การแยกโซเดียมคลอไรด์ด้วยไฟฟ้า  จะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์
1.  โซเดียม  และคลอรีน
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ และคลอรีน
3. ออกซิเจน และ ไฮโดรเจน 
4.   โซเดียมไฮดรอกไซด์  ก๊าซคลอรีน และก๊าซไฮโดรเจน   
       4.การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์  ก๊าซคลอรีน  ก๊าซไฮโดรเจน  ใช้หลักการใด
1. เซลล์กัลวานิก
2. การผุกร่อน  
3. เซลล์อิเล็กโทรไลต์
4.การชุบโลหะ
         5.  ปัจจุบันนิยมผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์  โดยวิธีใด
1. เซลล์ปรอท 
2.เซลล์ไดอะแฟรม 
3. เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน 
4.  เซลล์กัลวานิก 
          6. การผลิตโดยวิธีเซลล์ไดอะแฟรม  จะมีสารใดปนเปื้อน
1.  NaCl
2. Cl 
3. KCl 
4. CO 
         7.การกำจัด  NaCl  ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  ทำได้อย่างไร
1.การกรอง  
2. การระเหย  
3.   การใช้กระแสไฟฟ้า
4.การกลั่น
 8.  การผลิตโดยใช้เซลล์ปรอท  โซเดียมที่เกิดขึ้นรวมกับปรอท จะเกิดสารใด
1.โซเดียม-ปรอท  
2.  โซเดียมอะมัลกัม
3.  ปรอทอะมัลกัม 
4.ไม่มีข้อใดถูก 
9.  ประโยชน์ของ โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือข้อใด
1. ผลิตกรดเกลือ 
2. ใช้ฆ่าเชื้อโรค
3.  ผลิตสบู่ 
4.ถูกทุกข้อ 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  เกลือ สินสมุทร
1. เกลือหรือเกลือแกงที่ได้จากน้ำทะเล
2.เกลือแกงที่ผลิตได้จากเกลือหิน
3.เกลือที่แยกโซเดียมคลอไรค์จากน้ำทะล
4.เกลือที่มีวิธีการผลิตโดยใช้เซลล์ปรอท